KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng.  Con lại tin thật Ðức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ.  Bấy nhiêu điều ấy / cùng các điều Hội Thánh dạy / thì con tin vững vàng, vì Chúa là Ðấng thông minh / và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh.  Amen.


       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.