KINH THỜ LẠY

Lạy Chúa con, con là vật phàm hèn / cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy / và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài; Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa / thì con xin dâng linh hồn và xác / cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.  


       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.