KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

Phúc thật tám mối:   
Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật,
vì chưng nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.    
Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm của mình vậy.   
Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được yên ủi vậy.    
Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được no đủ vậy.    
Thứ năm: ai thương xót người, ấy là phúc thật,
vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.    
Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức Chúa Trời vậy.    
Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật,
vì chưng sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy.    
Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật,
vì chưng nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.  

       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.