SỨ MỆNH
NGƯỜI BẢO TRỢ
GIA NHẬP BAN GIÁO LƯ
BAN GIÁO LƯ
 

 

 

SỨ MỆNH CỦA BAN GIÁO LƯ DỰ T̉NG GXVN ST. PATRICK

Đồng hành với anh chị em dự ṭng để giới thiệu Chúa Giêsu, rao truyền tin mừng và chia sẻ Đức tin bằng đời sống chứng nhân Kitô
       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.